Eksponencijalne jednačine

Pre rešavanja eksponencijalne jednačine podsetimo se osobina stepena:

  • dva stepena jednakih osnova jednaki su ako su im jednaki  izložioci,
  • dva stepena različitih osnova jednaki su ako su im izložioci jednaki jedinici,
  • stepen bilo koje osnove jednak je jedinici ako mu je izložilac 0,
  • stepen čiji je izložilac negativan broj, prelazi u recipročnu vrednost a izloćilac menja znak.

Neki tipovi eksponencijalnih jednačine

Eksponencijalna definisana  je definisana za ∀x∈R

Suprotan smer  pravila :ako se stepeni istih osnova  množe izložioci se sabiraju

Zajednički faktor zapisan ispred zagrade

Ako u zagradi ostaje konstanta imamo mogućnost da stepen bude sam sa leve strane

Levu i desnu stranu svodimo na stepene istih osnova

Dva stepena su jednaka ako su im jednake osnove i ako su im jednaki izložioci

Rešenje eksponencijalne jednačine

U jednačini imamo stepene različitih osnova.

 

Sređujemo stepen sa osnovom 2 sa leve strane i osnovom 3 sa desne

 

 

Jednačinu delimo sa 3x(3/8) . sa leve strane imamo deljenje stepena istih izložilaca a sa desne konstantu.

Levu i desnu stranu svodimo na stepene istih osnova

 

Rešenje eksponencijalne jednačine

Za stepena 5x  i 5-x ili 52x i 5x  rastavljanje na proste činioce ne daje proizvod stepena sa promenljivom u izložiocu i konstante. Ako sredićemo jednačinu i uvedemo smenu dobijamo kvadratnu jednačinu

Rešavamo jednačinu po t i analiziramo rešenja.

 

t1 prihvatamo jer veće od 0, a t2 odbacujemo jer vrednost stepena 5x  ne može biti negativan broj .

Prihvaćeno rešenje vraćamo u smenu i dobijamo vrednost nezavisno promenljive

Rešenje eksponencijalne jednačine

 

U zadatku su data tri stepena različitih osnova. Analiziramo osnove 20, 5 i 10. Brojeve 20 i 10 možemo zapisati proizvod 4=22 i 5 odnosno 2 i 5. To nam daje mogućnost da jednačinu podelimo sa 5x (uvek različito od 0) i jednačinu svedemo na kvadratnu.

Zadatak možete rešiti i ako delite stepenom 10x.

 

Rešenje eksponencijalne jednačine:

Povratak na stranu Algebra