Da bi koristili ineraktivni aplet Kompleksni brojevi AO zadaci neophodno je znate 

  • šta je kompleksan broj
  • šta je imaginarna jedinica 

Algebarski oblik kompleksnog broja z=x+iy, sadrži imagimarnu jedinicu i. Broj x je realni dei kompleksnog broja, x=Re(z) , a y imaginarni deo, y=Im(z). Brojevi x,y∈R.

Broj i je jdini broj čiji je kvadrat negativan, odnosno imaginarna jedinica.Korišćenjem apleta naučićete :

  • kako se rešava zadatak u kom se javlja stepen imaginarne jedinice;
  • osnovne operacije sa sabiranjem, oduzimanjem, množenjem i deljenjem kompleksnih brojeva;
  • kako se grafički predstavlja kompleksan broj.

Povratak na stranu Kompleksni brojevi