Pregled brojeva – prirodni i celi brojevi.

Pregled brojeva počinjemo skupom prirodnih brojeva označavamo sa  N = {1, 2, 3, … , n, … }. Na skupu N definisane su operacije sabiranja i množenja. Ako skupu prirodnih brojeva pridružimo 0 oznaka je N0 = { 0, 1, 2, 3, … , n, … } .

Proširenje skupa prirodnih brojeva je skup celih brojeva  Z = { … , —2, —1, 0, 1, 2,…}

Osim operacije sabiranja i noženja , na skupu celih brojeva definisano je i oduzimanje.

Za dva cela (ili prirodna) broja m i n, n≠0 se kaže da je broj m deljiv sa brojem n, u oznaci nIm ako postoji ceo broj k takav da je m = n⋅к.

Prirodan broj  n≠1 je prost, ako su jedini njegovi prirodni delioci 1 i n. Prirodan broj  ј n≠1 je složen ako nije prost.

Broj 1 ( po definiciji) nije ni složen ni prost.

Najmanji zajednički sadržalac prirodnih brojeva m i n je najmanji prirodan broj deljiv sa m i n. Označava se sa NZS(m,n).

Najveći zajednički delilac brojeva m i n je najveći prirodan broj koji se sadrži u m i n. Označava se sa NZD(m,n). Ako je NZD(m,n)=1 za brojeve mi n se kaže da su  uzajamno prosti.

1.Dokazati da je m5-m deljiv sa 5, m∈N .

Rešenje:

pri deljenju sa 5 broj m razlikujemo sledeće slučajeve :

  •      broj je deljiv sa 5 , m=5k,
  •      daje ostatak1 , m=5k+1,
  •      daje ostatak 2, m=5k+2,
  •      daje ostatak 2, m=5k+3,
  •      daje ostatak 2, m=5k+4.

Rastavimo dati izraz m5-m na proste činiocem5-m=m(m4-1)=m(m2-1)(m2+1)=m(m-1)(m+1)(m2+1)=(m-1)m(m+1)(m2+1)

Prvi slučaj: m=5k je trivijalan, 5 deli m-činilac rastavljenog binoma.    

Drugi slučaj: m=5k+1 , 5 deli m-1-činilac rastavljenog binoma (5k+1-1=5k).    

Treči slučaj: m=5k+2, (5k+2-1)(5k+2)(5k+2+1)((5k+2)2+1)=(5k+1)(5k+2)(5k+3)(25k2+20k+4+1)=(5k+1)(5k+2)(5k+3)(25k2+20k+5)=5(5k+1)(5k+2)(5k+3)(5k2+4k+1)

Četvrti slučaj: Treči slučaj: m=5k+3, (5k+3-1)5k+3(5k+3+1)((5k+3)2+1)=(5k+2)(5k+3)(5k+4)(25k2+30k+9+1)=(5k+2)(5k+3)(5k+4)(25k2+30k+10)=5(5k+1)(5k+2)(5k+3)(5k2+6k+2)

Peti slučaj: m=5k+4, treći činilac rastavljenog polinoma je deljiv sa 5, 5k+4+1=5k+5=5(k+1).

Dokazali smo da jebroj deljiv sa 5.

2. Dokazati da je broj  944 + 499 deljiv sa 5.

Broj je deljiv sa 5 ako je poslednja cifra broja 0 ili 5.

Stepenovaću broj 9:

9, 81,729,6561…. 

poslednja cifra za neparan izložilac (91,93,95,…) 9, a za paran  (92,94,96,…)1.

Stepenovaću broj 4:

4, 16, 64, 256, 1024…. 

poslednja cifra za neparan izložilac (41,43,45,…) 4, a za paran  (42,44,46,…)6.

Kada saberemo stepene 944 + 499 

poslednja cifra će biti 5 ( 944 poslednja cifra 1 (za parni izložilac) ,  499 poslednja cifra 4 (za neparni izložilac)). 

Zaključujemo broj je 944 + 499 deljiv sa 5.

3. Dokazati da je zbir bilo kog dvocifrenoh prirodnog broja i broja napisanog istim ciframa , ali obrnutim redomdeljiv sa 11.

Predstavimo prvi broj kao x=10a+b , a drugi y=10b+a

x+y=10a+b+10b+a=11a+11b=11(a+b)

 

4. Za koje cele brojeve n je izraz  (5n+15):(n+2) prirodan broj ?

Transformisaćemo izraz

 (5n+15):(n+2) =             

=( 3n+6+9):(n+2)=

=(3(n+2)+9):(n+2)=

= 3(n+2)/(n+2)+ 9/(n+2)=

=3+9/(n+2)

brojevi koji dele 9 su -9,-3, -1, 3 i 9

Proverimo da li svi zadovoljavaju uslov da je zadati izraz prirodan broj 

n+2=-9 , n=-11     izraz je 3+(-1)=2 , rešenje pripada N za n=-11

n+2=-3 ,  n=-5     izraz je 3+(-3)=0 , rešenje ne pripada N za n=-5

n+2=-1  , n=-3     izraz je 3+(-9)=-6 , rešenje ne pripada N za n=-6

n+2=1   ,  n=-1    izraz je 3+9=11 , rešenje pripada N za n=-1

n+2=3   ,  n=1     izraz je 3+3=6 , rešenje pripada N za n=1

n+2=9    ,  n=7     izraz je 3+1=4 , rešenje pripada N za n=7

Brojevi koji zadovoljavaju uslov zadatka su -11,-1, 1, 7.

 

Pregled brojeva -racionalni i iracionalni brojevi

Skup svih prirodnih brojeva  p/q, p∈Z , q∈N Naziva se skupom racionalnih brojeva i označava sa Q. U skupu Q definisane su operacije sabiranja,oduzimanja, množenja i deljenja (pri čemu je imenilac različit od 0)

Broj koji se može napisati kao n0 +d1/ 10+d2/102+…+d_n/10где је (n0 ∈ {0, 1, 2, . . . } , dк {0, 1, . . . ,9},n∈N) ili njemu suprotan broj naziva se decimalni broj.

Decimalni zapis broj a x je beskonačni niz oblika n0,d1d2d3…. 

Karakteristika decimalnog zaapisa racionalnog broja je u tome što se posle neke decimalne cifre, cifre iza nje, ili grupa cifara ponavljaju.Brojevi kod kojih to nije slučaj su iracionalni i oni se ne mogu predstaviti u obliku razlomka.

1. Dokaži da je broj 2 racionalan broj.

Jedan dokaz iracionalnosti kvadratnog korena iz 2 se dokazuje dovođenjem u kontradikciju (reductio ad absurdum). Tvrdnja se dokazuje uvođenjem suprotne pretpostavke u odnosu na željenu i kroz dokazni postupak dolazimo do kontradikcije takvoj pretpostavci, što je eliminiše.

1.Pretpostavimo da je racionalan broj. To znači da postoje prirodni brojevi a i b takvi da je 

2.Tada može biti napisan kao neskrativi razlomak a/b što znači da su brojevi  a i b uzajamno prosti prirodni brojevi i istovremeno

.

3.Sledi da je

odakle je                                        .

4.Odavde je jasno  paran broj, jer je predstavljen kao proizvod broja 2 i prirodnog broja.

5.Iz ovoga sledi da a mora biti paran, jer je kvadrat parnog broja paran, a neparnog broja neparan.

6.Pošto je a  paran, postoji takvo k da važi .

7.Kad ubacimo poslednju jednakost u (3) dobijamo:

,

što vodi do odnosno posle skraćivanja sa 2 dobijamo.

8.Iz ovoga sledi da je paran broj jer je predstavljen kao proizvod dvojke i prirodnog broja. Potom iz ovoga sledi da je i  paran jer samo parni brojevi imaju parne kvadrate.

9.Iz (5) i (8) sledi da su i a i b parni, što je u direktnoj suprotnosti sa pretpostavkom u (2) da su brojevi a i b uzajamno prosti.

 Dakle je iracionalan.

.

Povratak na stranu Algebra