Jednačina tangente na krivu y=f(x) u tački (xo,yo) u kojoj je funkcija diferencijabilna, računa se po formuli:  y – yo  = f ‘(xo)(x – xo)


Normala na krivu y=f(x) u tački (xo,yo) je prava normalna na tangentu krive u toj tački. Njena jednačina je :  y – yo  =(-1/ f ‘(xo))(x – xo)

Zadatak 1:

Odrediti jednačinu one tangente krive y=x3 +3x2-5 koja je normalna na pravu 2x-6y+1=0.

Iz eksplicitnog oblika jednačine prave čitamo koeficijen pravca. Za datu pravu to je 1/3 . Tražena tangenta je normalna na pravu i važi kt=-1/kp. Sledi da je koeficijent tangente -3

 

Odredimo prvi izvod funkcije 

Prvi izvod funkcije izjednačimo sa koeficijentom pravca , rešimo po x jednačinu, tu vrednost nezavisno promenljive x vratimo u polaznu funkciju, izračunamo y. Time smo odredili tačku koju sadrži tražena tangenta.

Postavimo jednačinu prave kroz tačku A sa keficijentom -3 i dobijamo jednačinu tangente.

Zadatak 2

Data je funkcija   f(x) = x3-3x2+1. Odrediti tačke u kojima su tangente date funkcije paralelne sa apscisnom  osom.

Odredimo izvod funkcije.

Postavimo jednačinu y=0, x-ose. Koeficijent pravca ove prave je 0.

Izjednačimo prvi izvod sa koeficijentom pravca i rešimo jednačinu. Dobijena je vrednost apscisa tačke koju sadrži tangenta.

Imamo dva rešenja što upućuje da postoje dve tačke koje zadovoljavaju postavljene uslove.

Zadatak 3

Dve krive definisane su jednačinama: y1=2x2+2x-3, y2=x3-2x+5. Dokazati da ove krive imaju zajednicku tangentu u tacki M (2, 9) i odrediti  jednačinu zajednicke tangente.

Ako funkcije imaju zajedničke tangente onda su koeficijenti pravaca jednaki, odnosno prvi izvodi u tački M