Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Asimptota može biti 

  • vertikalna
  • horizontalna
  • kosVertikalna asimptota

Vertikalna asimptota 

Prava x=a je vertikalna asimptota funkcije y=f(x) ako je bar jedan od limesa (limes sa lieve strane) ili (limes sa desne strane) jednak +∞ ili -∞.

Za ovu asimptotu važno je odrediti oblast definisanosti funkcije i znak funkcije. Tačke prekida, koje određujemo kroz oblast definisanosti, su potencijalne vertikalne asimptote. Tražimo u svakoj tački prekida levi i desni limes a ako dobijemo ±∞ tada kažemo da funkcija ima vretiklnu asimptotu sa leve ili desne strane tačke prekida. Da bi bilo lako odreli da li to +∞ ili – ∞najpre ispitamo znak funkcije. Kombinacija x beskonačno , y končno je uslov vertikalne asimptote

 

Horizontalna asimptota

Horizontalna asimptota postoji ako je ispunjen uslov da je bar jedan od ova dva limesa  i konačan..

Kosa asimptota

Prava y=kx+n je kosa asimptota gde je, a . Ako je k=0 prava y=n je horizontalna asimptota.

 

 

 

U aplikaciji koja sledi možete vežbati određivanje asimptota na primeru racionalne funkcija koju sami zadajete . 

Formirajte funkciju odredite sami asimptote i proverite svoje zaključke.

Povratak na stranu Realne funkcije