Parne i neparne funkcije su matematičke funkcije koje ispunjavaju određene relacije simetričnosti. Po parnosti funkcije mogu biti

  • parne,
  • neparne i 
  • ni parne ni neparne.

 

Grafik parne funkcije simetričan je u odnosu na y-osu, naparne u odnsu na koordinatni početak. Grafik ni parne ni neparne funkcije ne zadovoljava ni jednu od navedenih simetričnosti.

Tačke koje su simetrične u odnosu na y-osu zadovoljavaju jednakost f(x)=f(-x).

Tačke koje su simetrične u odnosu na koordinatni početak  zadovoljavaju jednakost f(x)=-f(-x).

Jednu od ovih jednakosti ispunjavaju parne i neparne funkcije.

Simetričnost u odnosu na y-osu  :f(x)=f(-x) određuje parne funcije.

Simetričnost u odnosu na koordinatni početak :f(x)=f(-x) određuje neparne funkcije.

Parnost funkcije -parna
Parnost funkcije-neparna
Parnost funkcije ni parna ni neparna

 

 Nule funkcije 

 Nula funkcije je ona vrednost x-a za koju je vrednost  funkcija jednaka nuli. Grafički, to je presek grafika funkcije sa x-osom

 

 

Koristeći interaktivnu aplikaciju koja sledi, unosom konstanti možete formirati racionalnu funkciju odrediti njenu parnost i nule  a zatim proveriti tačnost Vaših  zaključaka. 

 

Povratak na stranu Realne funkcije