Parabola

Parabola je skup tačaka u ravni sa osobinom da je rastojanja svake tačke tog skupa od jedne stalna tačke jednako rastojanju od jedne stalne prave. Ta stalna tačka je žiža ili fokus parabole, a stalna prava je direktrisa parabole.

Neka je rastojanje žiže F od direktrise d jednako p, i x osa sadrži žižu i normalna je na direktrisu, a y osa je na polovini rastojanja između žiže direktrise onda je jednačina parabole.

Dobijena jednačina je kanonska jednačina parabole

 

Prava i parabola

Neka  je parabola data jednačinom  y2=2px

a prava y=kx+n

Rešavanjem sistema te dve jednačine dobijaju se veze izmeću prave i parabole

  p-2kn>0 – prava seče parabolu;

 p-2kn <0 – prava nema zajedničkih tačaka sa parabolom i

  p-2kn =0 – prava dodiruje parabolu.

Uslov dodira prave i parabole se može zapisati u obliku

          p=2kn

Ako tačka  M(x0,y0)  pripada paraboli onda je jednačina tangente kroz tu tačku

          y0y=p(x+x0)

 

Povratak na stranu Analitička geometrija