Pojam prava je jedan od osnovnih pojmova elementarne geometrije.Prava je određena sa dve tačke . Uzmimi da su to tačke A i B i da je M proizvoljna tačka sa koordinatama (x,y). Za ove tri tačke važi:

Površina trougla MAB je jednaka nuli.

Površina trougla -koordinate temena
implicitni oblik jednačine prave

Prava -implicitni oblik

Rešavanjem jednačine i uvođenjeim smene dobili smo implicitni ili opšti oblik jednačine prave

Razmotrićemo specijalne slučajeve.

Ako tačke A i B imaju jednake apsisne koordinate ⇒ prava je paralelna y-osi.

Ako tačke A i B imaju jednake ordinatne koordinate ⇒ prava je paralelna x-osi.

 

Prava-Eksplicitni oblik

 

Ako iz jednačine

Izrazimo y

i uvedemo smenu 

dobićemo  y=kx+n -eksplicitni oblik jednačine prave.

 

 

Prava – jednačina prave kroz jednu i dve tačke

Iz istog izvora dobićemo još dve jednačine prave.

Jednačina prave kroz jednu i dve tačke
Ugao između dve prave
Zadaci- prava Razni oblici jednačine prave Ugao između dve prave Zadaci 2-prava

Povratak na stranu Analitička geometrija