Neka je O fiksirana  tačka ravni π i k dati broj različit od nule. Homotetija ravni π sa centrom u O i koeficijentom k, je preslikavanje Ho,k:π→π  koje svakoj taki X ravni π dodeljuje taku X1 iste ravni takvu da je

Homotetija duž preskikava u duž, paralelne prave u paralelne, ugao u ugao.

Koeficijent proporcionalnosti može biti pozitivan ili negativan. Na slikama koje slede data je najpre  homotetija sa pozitivnim a zatim sa negativnim koeficijentom.

Kvadrat ABCD preslikan je u kvadrat A’B’C’D’ homotetijom sa koeficijentom k=-1 i centrom u tački O.

Figure se ne nalaze sa iste strane  tačke O.

Kvadrat  ABCD preslikan je u kvadrat  A’B’C’D’  homotetijom sa koeficijentom  k=2 i centrom u tački O.

Figure se  nalaze sa iste strane  tačke O.

Povratak na stranu Planimetrija