Krug

Krug

 

Krug

 

Tetiva je duž koja spaja dve tačke na kružnici. Najveća tetiva je prečnik kruga.

Centralni ugao ima teme u centru kružnice, a periferijski ima teme na kružnici. Odnos centralnog i periferijskog ugla nad istom tetivom  je 1:2 . Periferijski ugao nad prečnikom prav ugao. Svi periferijski uglovi  određeni istom tetivom su jednaki ako su sa iste strane tetive. Ako nisu sa iste strane njihov zbir je 180°.

Trougao

Oznake 

Temena geometrijskih figura obeležavamo velikim latiničnim slovima A, B, C, …,

stranice malim latiničnim slovima a, b, c, …

unutrašnje uglove α, β, γ, …

spoljašnje uglove sa α1, β1, γ1, …

Trougao
Centar upisane kružnice

Centar upisane kružnice

 

Simetrala ugla trougla je prava koja polovi unutrašnji ugao trougla. Simetrale obeležavamo sa sα, sβ, sγ . Simetrale se seku u jednoj tački.
Presek simetrala uglova  je centar upisane kružnice.

 

 

Centar opisane kružnice

 

Simetrala stranice trogla je prava koja je normalna na stranicu trougla i sadrži stredište te stranice. Simetrale stranica trougla se seku  u jednoj tački.

Simetrale stranica obeležavamo sa sa, sb, sc ili ma, mb, mc

Presek simetrala stranica je centar opisane kružnice.

Centar opisane kružnice
Težište trougla

Težište trougla

Težišna duž trougla je duž određena temenom trougla i sredinom naspramne stranice. Težišne duži trougla se seku  u jednoj tački. 

Težišne duži obeležavamo sa  ta, tb, tc .
Tačka T je težište trougla i deli svaku težišnu duž u odnosu 2:1.

 

Ortocentar

Visina trougla je duž određena temenom trougla i podnožijem normale spuštene iz tog temena na naspramnu stranicu trougla. Visine trougla se seku  u jednoj tački. Tu tačku obeležavamo sa H.

Visine obeležavamo sa ha, hb, hc .

Tu tačku označavamo sa H i zovamo ortocentar.

Ortocentar

 

Za sve trouglove važe formule :

 

Jednakostraničan trougao

Ima jednke stranice, jednake unutrašne uglove 60° i jednake spoljašnje uglove 120°.

Sve značajne tačke trouga se poklapaju. Visina i  težišna duž odgovarajuće stranice   leže na simetrali ugla tj simetrali stranice.

Jednakostraničan trougao

Četvorougao

Zbir unutrašnjih uglova četvorougla α+β+γ+δ=360º. Zbir spoljašnjih uglova četvorougla α1111=360º.

  O = a +b +c +d

 

Tangentni četvorougao

Tangentni četvorougao

U četvorougao se može upisati kružnica  ako je a + c = b + d. Takav četvorougao naziva se tangentni četvorougao.

 

 

Tetivni četvorougao

Ako se oko četvorougla se može opisati kružnica tada važi  α +γ = β+δ i takav četvorougao naziva se tetivni.

Tetivni četvorougao
Paralelogram

 

 

Paralelogram

 

Paralelogram je četvorougao kod koga su naspramne stranice jednake i paralelne.

Uglovi na jednoj stranici su suplementni

 

 

Pravougaonik

 

Paralelogram čiji su uglovi pravi je pravougaonik. On ima jednake dijagonale i oko njega se može opisati kružnica jer je zbir naspramnih uglova 180° tj. pravougaonik je tetivni četvorougao.

Pravougaonik
Kvadrat

 

 

Kvadrat

 

Kvadrat je pravougaonik kod koga su sve stranice jednake. Dijagonale su jednake i seku se pod pravim uglom. U kvadrat se može upisati i oko njega opisati kružnica.

 

 

Romb

 

Romb je paralelogram koji ima sve stranice jednake. Kod romba se dijagonale polove i seku se pod pravim uglom (d1 ⊥d2 )

.

Romb
Trapez

 

 

Trapez

 

Trapez je četvorougao koji ima jedan par pralelnih (osnovice a i b)stranica c i d koje nisu paralelne. Ako je c=d trapez je jednakokraki. Srednja  linija trapeza obeležava se sa m

 

 

 

Deltoid

 

 

Deltoid je četvorougao kod koga se dijagonale seku pod pravim uglom pri čemu jedna dijagonala polovi drugu. 

Deltoid

Povratak na stranu Planimetrija