Skup tačaka podjednako udaljenih od tačke O, naziva se sfera sa  centrom O i poluprečnikom r , OS = r.

Sfera je zatvorena površ i deli prostor na dve oblasti od kojih je jedna ograničena, a druga neograničena. Ograničenu oblast nazivamo unutrašnjost sfere.

Skup tačaka L koje zadovoljavaju uslov da je OL ≤ r, naziva se unutrašnjost sfere. centrom O i poluprečnikom r. Lopta je obrtno telo koje predstavlja uniju sfere i unutrašnjosti te sfere.

Krajnje tačke prečnika sfere nazivaju se dijametralno suprotne. To su međusobno najudaljenije tačke na sferi

Presek ravni i lopte može biti:

  • prazan skup
  • tačka
  • krug

 

 

 

Ako ravan prolazi kroz centar lopte, onda je poluprečnik presečnog kruga jednak poluprečniku lopte i takav presečni krug se naziva velikim krugom lopte

Presečna ravan deli sferu na dva dela koji se nazivaju kalote. Kalota koju odseca veliki krug je polusfera. Veliki krug deli loptu na dva odsečka koje nazivamo polulopte.

Deo lopte određen kalotom je loptin odsečak.

Deo sfere između dve paralelne presečne ravni je sferni pojas (zona), a deo lopte određen tim pojasom je loptin sloj.

Ravan koja sa sferom ima tačno jednu zajedničku tačku nazivamo dodirna ili tangentna ravan. 

Povratak na stranu Stereometrija