Logičke operacije -disjunkcija
primenom definicije logičke operacije negacija
Logičke operacije -implikacija
Logičke operacije -ekvivalencija

Matematička logika i skupovi , je matematička disciplina koja se bavi proučavanjem zakona zaključivanja, iskazima, skupovima,  logičkim i skupovnim operacijama.

Saznaćete šta su:

 

 

 

  •  relacije,
  • Dekartov proizvod, uređeni par,
  • načini predstavljanja relacija
  • osobine rlacija, klase ekvivalencije

 

  • funkcije,
  • vrste preslikavanja,
  • složena funkcija (kompozicija),
  • inverzna fukcija,
  • funkcionalna jednačina,