Osnovni tip jednačine

Nacrtamo trigonometrijski krug predstavimo p,q,r ili s kao vrednost odgovarajuće  funkcije i pročitamo ugao

Jednačine koje se svode

     na kvadratnu

Uvdemo smenu sinx=t ili cosx=t…

rešimo kvadratnu jednačinu i rešenja vratimo i postavljenu smenu

Jednačine koje se svode na homogenu.

D=D·1=D(sin2x+cos2x)

prebacimo sve na levu stranu i dobijemo jednačinu koja se svodi na kvadratnu 

Jednačine koje se dopune

do adicione formule

Levu i desnu stranu delimo korenom iz A2+B2 uz sinus dobijamo broj koji je cosφ, abroj uz cosx sinφ. Na taj način dobijamo adicionu formulu za sinus ili kosinus zbira ili razlike uglova.

Povratak na stranu Trigonometrijske jednačine