Stepen – radijan

Za merenje uglova do sada smo koristili stepenu meru.

Za dva ugla kažemo da su jednaki ako su jednake dužine odgovarajućih kružnih lukova na jediničnim kružnicama.

Ugao α je veći od ugla β ako je, na jediničnim kružnicama, kružni luk koji odgovara uglu α duži od kružnog luka koji odgovara uglu β.

Moguće je uvesti još jedan način merenja uglova-radijanska mera.

Ako uglu α na jediničnoj kružnici odgovara luk čija je dužina jednaka l,kažemo da je mera ugla α jednaka l radijana i pišemo α=l·rad.

Jedan radijan jeste mera ugla kojem na jediničnoj kružnici odgovara luk čija je dužina l.

 

Odredimo radijansku meru ugla  β=117°.

 

Odredimo radijansku meru ugla α=30° .

 

Odredimo stepenu meru ugla α čija je radijanska mera π/3