Trigonometrija - Pravougli trougao

Definicije trigonometrijskih funkcija oštrog ugla na pravouglom trouglu, osnovni trigonometrijski identiteti, trigonometrijske funkcije komplementnih uglova, interaktivni aplet sa svim definicijama 

Tablice vrednosti trigonometrijskih funkcija   karakterističnih uglova koji se često koriste u trigonometrijskim primenama, interaktivni aplet sa izvođenjem tih vrednosti 

Interaktivni aplet izračunavanje vrednosti trigonometrijskih funkcija ako je zadata jedna trigonometrijska funkcija, pokazuje postupak za bilo koji unos vrednosti sinusa, kosinusa, tangensa ili kotangensa oštrog ugla

Zadaci koji će proveriti da li je nastavni sadržaj savladan.

Povratak na stranu Trigonometrija