Trigonometrijske funkcije (sinus, kosinus, tangens, kotangens) oštrih uglova u pravouglom trouglu uvedene  su sledećim definicijama:

Definicija sinusa- pravougli trougao

sinα

Sinus oštrog ugla α u pravouglom trougli, u oznaci sinα, jednak odnosu naspramne katate i hipotenuze.

cosα

Kosinus  oštrog ugla α u pravouglom trougli, u oznaci cosα, jednak odnosu nalegle  katate i hipotenuze.

Definicija kosinusa u

tgα

Tangens  oštrog ugla α u pravouglom trougli, u oznaci tgα, jednak odnosu naspramne i nalegle  katate.

ctgα

Kotangens oštrog ugla α u pravouglom trougli, u oznaci ctgα, jednak odnosu nalegle i naspramne katete.

Povratak na stranu Pravougli trougao