1.Date su katete pravouglog trougla: a = 8 cm i b = 6 cm. Odrediti vrednosti svih trigonometrijskih funkcija, oštrih uglova pravouglog trougla

2.Date su stranice a = 4 cm i b = 3 cm pravougaonika ABCD. Odrediti odgovarajuce vrednosti svih trigonometrijskih funkcija ugla koji dijagonala obrazuje:

a) sa vecom stranicom;

b) sa manjom stranicom pravougaonika.

3.Izracunati vrednosti trigonometrijskih funkcija nagibnog ugla dijagonale kocke prema osnovi.

4. Dati su hipotenuza c = 24 cm pravouglog trougla i sin a = 0,8.Izračunati katete trougla.

5.Tangens jednog od oštrih uglova pravouglog trougla iznosi 0.75. a manja kateta je 18 cm. Odrediti drugu katetu i hipotenuzu.

6.Odrediti vrednosti ostalih trigonometrijskih funkcija ako je

a) sin a = 0,6;

b) tg a = 0,225;

7.Odrediti ostale osnovne elemente pravouglog trougla ako je dato

a) hipotenuza c = 30 cm i ugao α = 48°;

b) kateta a = 30 cm i ugao α = 42° 6′.

c) hipotenuza c = 65 cm i kateta a = 16 cm;

d) kateta a = 70 cm i b = 24 cm.

e) kateta b = 18 m i ugao β = 36° 36′.

f) kateta a = 261 cm i hipotenuza c = 461 cm’

8.U jednakokrakom trouglu dati su osnovica a = 30 cm i krak b = 113 cm. Odrediti uglove.

9.U jednakokrakom trouglu dati su ugao pri vrhu γ = 46° 48′ i krak b = 20 cm. Odrediti osnovicu i ugao na osnovici.

10.U pravilnom devetouglu poluprečnik upisanog kruga je r = 8 cm. Izracunati stranicu devetougla i poluprecnik opisanog kruga.

11.U pravilnom desetouglu stranice a = 6,341 cm odrediti poluprecnik opisanog i upisanog kruga.

12.Drvo baca senku dugu 5,5 cm, a Suncevi zraci padaju pod uglom od 48°. Odrediti visinu drveta.

13.Iz dveju tacaka A i B pravog puta AB = 400 m tacka C van tog puta vidi se pod uglovima L CAB = 60° i L CBA = 45°. Izračunali rastojanje tacke C od puta  AB.

14.Dva puta ukrštaju se pod uglom od 75°. Jedno mesto udaljeno je od jednog puta 6 km, a od raskršća puteva 12 km. Koliko je to mesto udaljeno od drugog puta?

15 Dve sile P = 4372 N i Q = 5642 N su uzajarmno normalne. lzračunati ugao koji zaklapa sila P sa rezultantom sila P i Q, kao i veličinu rezultanle.

16.Sa svetionika visine 120 m iznad mora vidi se brod pod depresionim uglom od 15° 30′. Koliko je brod udaljen od svetionika?

Povratak na stranu Pravougli trougao