Skalari i vektori

Skalarne veličine imaju samo brojnu vrednost, a vektorske intenzitet, pravac i smer.

Skalarne veličine imaju osobne kao i brojevi, sabiraju se oduzimaju i množe kao brojevi. Za vektore to ne važi, jer na te operacije kod vektora utiču pravac i smer.

Vektori

Neka je AB proizvoljna duž. Ako usvojimo da je tačka A početak a tačka B kraj duži, dobijamo usmerenu duž ili  vektor. 

Vektore obeležavamo malim latiničnim slovimaoznaka vektora1ili velikim latiničnim slovima, koja označavaju početak i kroj vektoraoznaka vektora2.

Vektor je određen:

  • dužinom duži AB, koja se naziva intenzitet ili moduo vektora i obeležava se sa,
  • pravom na kojoj se nalazi vektor. Prava ne naziva  nosač vektora i određuje pravac,
  • svojim smerom.

Za dva vektora kažemo da su jednaki ako im je jednak pravac intenzitet i smer.

Nula vektor je vektor čiji je intenzizet jednak nuli.

Za dva vektora kažemo da su suprotni vektori ako imaju jednak intenzitet i pravac, a suprotan smer.

Vektori se   sabiraju, oduzimaju , množe skalarom.

Vektori – sabiranje 

Zbir vektora

Vektore sabiramo :  

  • metodom nadovezivanja
  • metodom paralelograma.

 

 -metoda nadovezivanja 

 


ako sabiramo vektore
vektor a ivektor b na kraj vektora nadovežemo, paralelnim pomeranjem vektor.

.

vektori sabiranje vektora1

Paralalno pomeranje čuva pravac smer i intenzitet vektora .

vektori sabiranje vektoraRezultujući vektor spaja početak prvog vektora u zbiru sa krojem drugog vektora.

rezultujući vektor u zbiru

Dva suprotna vektora u zbiru daju nula vektor. Nula vektor ima intenzitet 0.

-metoda paralelograma

vektori sabiranje vektora1

 

Dva data vektora dovedemo na zajednički početak, paralelnim pomeranjem. Nad njima, kao  stranicama, konstruišemo paralelogram.

rezultujući vektor metoda paralelograma

 Dijagonala paralelograma, koja polazi iz zajedničke tačke dva vektora je njihov zbir.

 

 

 

Vektori – oduzimanje 

 -metoda nadovezivanja 

Oduzimanje dva vektora možrmo prevesti na sabiranje prvog vektora u zbiru sa suprotim vektorm drugog vektora u zbiru.

vektori oduzimanje

Na vektoroznaka vektora1nadovežemo vektor –vektor b. Rezultujući vektor spaja početak prvog vektora i kraj nadovezanog vektora

vektori rezultujući vektor - oduzimanje

 

 

 -metoda paralelograma 

vektori rezultujući vektor - oduzimanje metoda paralelograma

Vektori -množenje vektora skalarom

Množenjem vektora skalarom, množi se njegov intenzitet , pravac se ne menja a smer ostaje isti ako je skalar pozitivan, a ako je negativan smer vektora se menja.

 

 

U apletu koji sledi, mažete odabrati vektor AB i vektor CD . Tačke A, B, C i D su pokretne tačke. Desnim klikom, označimo tačke i neotpuštajući taster miša pomeramo u željenom pravcu. Tačka A (C) određuje početak vetora, a tačka B (D) kraj vektora. Izborom početka i kraja vektora dobija se  mogućnost formiranja  vektora. 

Dugme prikaži sbairanje i dugme prikaži oduzimanje pokreću naznačenu operaciju i međusobno se isključuju.

 

Čitajte još o vektorima na vekipediji.

Povratak na početak strane.