Niz brojeva zapisanih na sledeći način 1,3,5,7,9,… ili  9,19,29,…. nazivamo aritmetički niz

Карактеристично за аритметички низ је да је разлика два суседна члана константна.

Чланове аритметичког низа можемо записати на следећи начин:a1, a1+d, a1+2d ,a1+3d,…, a1+nd

Са   aобележавамо први члан низа , са d диференцију низа (разлика било која два суседна члана), са an н-ти члан низа и са Sn суму н чланова аритметичког низа. Диференцију рачунамо као разлику два суседна члана Општи члан

an=an-1+d

an=a1+(n-1)d

Суму на чланова низа са

a1, 

a2=a1+d ,

a3=a2+d =a1+2d ,

a4=a3+d =a1+3d

,…,

an=an-1+d =a1+(n-1)d

Suma n članova niza dobija se sabiranjemAritmetički niz

 

 

Aritmetički niz – osobine 

Povratak na stranu Nizovi