Rotacija jednakokrakog trapeza oko ose paralelne osnovicama . Osa je bliža manjog osnovici.

Rotacija pravougaonika oko dijagonale.

Roracija romba oko visine koja prolazi kroz središte romba.

Rotacija trougla oko x-ose

Rotacija četvorougla