POLIEDRI

Kako nastaju poliedri ? Kako se definišu poliedri?

Skup površi mnogouglova takvih da je svaka stranica svakog mnogougla ujedno i stranica još samo jednog mnogougla, obrazuju zatvorenu površ koja se naziva poliedarska površ. Deo geometrijskog prostora koji ograničava (zatvorena) poliedarska površ je unutrašnjost poliedarske površi. Unija  poliedarske površi i njene unutrašnjosti je poliedar.

Površi mnogouglova, nazivaju se strane (ili pljosni) poliedra, a stranice tih mnogouglova nazivaju se ivice poliedarske površi i poliedra. Rogljevi koje obrazuju strane poliedra sa jednim zajedničkim temenom su rogljevi poliedra, a vrhovi tih rogljeva su temena poliedra.

Svaka duž koja spaja dva temena poliedra a ne pripada ni jednoj strani poliedra predstavlja dijagonalu poliedra. Svaka ravan koju određuju tri temena poliedra i ne sadrži nijednu stranu poliedra predstavlja dijagonalnu ravan poliedra.

Poliedar dobija naziv prema broju strana. Tetraedar-4 strane heksaedar-6 strana oktaedar-8 strana dodekaedar-12 strana ikosaedar- 20 strana

Poliedri Tetraedar

Tetraedar

Površi: 4 jednakostraničnih trouglova

Broj ivica:6

Broj temena: 4

Broj ivica u jednom temanu :3

 

Poliedri Mreža tetraedra

Heksaedar

Površi: 6 kvadrata

Broj ivica:12

Broj temena: 8

Broj ivica u jednom temanu :3

Poliedri Heksaedar

Oktaedar

Površi: 8 jednakostraničnih trouglova

Broj ivica:12

Broj temena: 6

Broj ivica u jednom temanu :4

Animacija: Oktaedar i njegova mreža

Poliedri Oktaedar
Poliedri -Mreža dodekaedar

Dodekaedar

Površi: 12 pravilnih petouglova

Broj ivica:30

Broj temena: 20

Broj ivica u jednom temanu :3

Animacija : Mreža dodekaedra

Ikosaedar

Površi: 20 jednakostraničnih trouglova

Broj ivica:30

Broj temena: 12

Broj ivica u jednom temanu :5

Anaimacija : Ikosaedar

Mreža ikosaedar

Poliedri mogu biti konveksni i nekonveksni-konkavni. Poliedar je konveksan ukoliko svaka duž koja spaja njegove dve proizvoljne tačke pripada tom poliedru, u suprotnom slučaju poliedar je nekonveksan odnosno konkavan.

Poliedari čije su sve strane regularni podudarni mnogouglovi i čiji su svi rogljevi podudarni naziva se pravilni poliedri.

Konveksni pravilni poliedri nazivaju se Platonova tela.

Karakteristike poliedara:

  • n – broj temena (страница) strana poliedra
  • k – broj strana koje čine jedan rogalj
  • T – broj temena poliedra
  • S – broj strana poliedra
  • I – broj ivica poliedra

 

Povratak na stranu Stereometrija